تماس با مدیران تماس با مدیران

 • سمت : معاون وزیر و رئيس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • تلفن : 88498396
 • فکس : 88498395
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498405
 • فکس : 88498405
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498406
 • فکس : 88498376
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498405
 • فکس : 88498375
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498406
 • فکس : 88498376
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : معاون دولت الکترونیک
 • تلفن : 88386271
 • فکس : 88498412
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 • تلفن : 84802900
 • فکس : 88529024
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
 • تلفن : 88498412
 • پست الکترونیکی : 
 • سمت : معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات
 • تلفن : 88498414
 • فکس : 88498414
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل حراست
 • تلفن : 88114339
 • فکس : 88498422
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل دفتر حقوقی
 • تلفن: 88498417
 • فکس: 88114354
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و اموربین الملل
 • تلفن: 88498402
 • فکس: 88498403
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : ذیحساب و مدیر کل امور مالی
 • تلفن:88386286
 • فکس: 88386286
 • پست الکترونیکی : -----
 • سمت : مدیر کل توسعه خدمات دولت الکترونیک
 • تلفن : 88115898
 • فکس : 88115812
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی
 • تلفن: 88386305
 • فکس: 88498412
 • پست الکترونیکی : -----
 • سمت : مدير كل نظام مديريت امنيت اطلاعات
 • تلفن : 84802700
 • فکس : 84802760
 • پست الکترونیکی : -----
 • سمت : رييس مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات
 • تلفن : 88115949
 • فکس : ----
 • پست الکترونیکی : 
 • سمت : مدیر کل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات
 • تلفن : 84802950
 • فکس: 84803150
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل مدیریت یکپارچه سازی شبکه ملی اطلاعات
 • تلفن : 84802669
 • فکس: 84803350
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات
 • تلفن : 84803054
 • فکس : 84803054
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل ارزیابی امنیتی محصولات
 • تلفن : 84802800
 • فکس : 84802861
 • پست الکترونیکی :
 • سمت: سرپرست معاونت خدمات ابری
 • تلفن:88790695
 • فکس:88790695
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مدیر کل اداره کل تدارکاتی و پشتیبانی
 • تلفن : 88498387
 • فکس : 88386287
 • پست الکترونیکی : 
 • سمت : مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
 • تلفن : 88498402
 • فکس : 88498403
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : معاون مديركل دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين الملل
 • تلفن : 88498419
 • فکس : 88498418
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مديركل دفتر پايش و نظارت بر پياده سازي دولت الكترونيكي
 • تلفن : -----
 • فکس : 88498412
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : مديركل راهبردها و توسعه و سیاست ها
 • تلفن : -----
 • فکس : ------
 • پست الکترونیکی :