معرفی معرفی

حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي‌باشد. از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي‌شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف‌هاي موجود به عهده دارد.

وظايف كلي حراست
  • - حراست پشتوانه اي محكم براي سلامت جامعه اداري
  • - وظايف مديريت حراست براي رسيدن به
  • - نقش حراست در پيش گيري از وقع تخلفات
  • - حفظ سلامت مديريت به معناي يك جايگاه حاكميتي در خدمت سيستم
  • - جلوگيري از بروز انواع فساد اداري