مزایده/مناقصه

آگهي برگزاری مناقصه عمومی ، یک مرحله ای خرید خدمات خودرویی (1/95)با ارزیابی کیفی

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/1
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه :
    1395/03/19 - Wednesday, May 8, 2016
  • تاریخ شروع :1395/03/19
  • عنوان آگهی :خريد خدمات خودرويي
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

   روزنامه فرصت امروز 

تاريخ انتشار - 95/3/19- 95/3/22-95/3/23