مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
95/11 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله اي با ارزيابي ساده 95/11 - سرويس و نگهداري تاسيسات الكترونيكي ،مكانيكي و تعميرات ساختماني ،آسانسور و تلفنخانه ساختمان هاي مركزي ،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران 1395/09/17
95/10 فراخوان عمومی مناقصه عمومی انجام امور خدماتي و پشتيباني بصورت حجمي 1395/09/03
95/9 فراخوان عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي ساده (9/95) خرید خدمات خودرویی 1395/08/17
95/6 فراخوان فنی مناقصه عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي ساده (6/95) ايجاد و راه اندازي مركز نظارت و مانيتورينگ دولت الكترونيك و مراكز داده كشور 1395/07/07
95/3 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت ساماندهی و ارتقاء نظام ارزیابی امنیتی (شماره 3/95) 1395/04/28
95/4 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت بررسی و مطالعه بازار محصولات امنیتی فناوری اطلاعات 1395/03/31
95/1 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي برگزاری مناقصه عمومی ، یک مرحله ای خرید خدمات خودرویی (1/95)با ارزیابی کیفی 1395/03/19
95/2 فراخوان خرید خدمات مشاوره نظام مميزي فناوري اطلاعات به منظور افزايش اثربخشي و كارايي در كشور 1395/02/25
94/32 فراخوان عمومی مناقصه عمومی سرويس و نگهداري تأسيسات الكتريكي ، مكانيكي و تعميرات ساختماني ساختمان‌هاي مركزي، شماره1 و 2، انبارها و ساختمان‌هاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران 1394/12/16
94 فراخوان عمومی مزایده عمومی شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در كشور جهت همكاري در حوزه سامانه مديريت پروژه مبتني بر استانداردهاي متن باز مستقل از بستر و بومي 1394/10/07