بایگانی مطالب

تولید محتوای رصد، پایش و آینده پژوهی کسب و کار دیجیتالی از طریق ایجاد رصدخانه ملی کسب و کار دی

منشور زیر پروژه

تولید محتوای رصد، پایش و آینده­پژوهی کسب­و کار دیجیتالی از طریق ایجاد رصدخانه ملی کسب­و کار دیجیتالی کشور

 1. اهدف كلان پروژه:
 • تولید محتوای مستمر و روزانه رصدی از وضعیت کسب‌وکار دیجیتالی کشور
 • تولید محتوای مستمر و روزانه از پایش فعالیت‌های کسب‌وکار دیجیتالی کشور و بازیگران آن
 • تولید محتوای مستمر در مورد آینده و پیشنهاد‌های تخصصی
 • ایجاد زیرساخت رصدخانه ملی کسب‌وکار دیجیتالی با رویکرد تولید محتوای تخصصی
 • ایجاد شبکه تحلیلگران و متخصصان رصد و پایش کسب‌وکار دیجیتالی در کشور
 1. اهداف قابل اندازه‏گيري پروژه و معيارهاي سنجش موفقيت اين اهداف:
 2. ذينفعان اصلي و كليدي پروژه:
 • کلیه دستگاه‌های سیاست‌گذار و به‌ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کلیه نهادهای عمومی و اجرایی
 • بخش خصوصی فعال در حوزه کسب‌وکار دیجیتالي
محدوده:
 • ملی و بین­المللی
 1. پيش‏نيازها، الزامات و مفروضات پروژه:

 2. شرح کلی پروژه:

  مراحل (فازهاي اجرا):

مرحله 1- تدوین راهبردها و مدل جامع رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی

مرحله 2- تعیین اولویت‌های رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي

مرحله 3- تشکیل شبکه رصد گران و پایش گران کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی و الگوی همکاری اعضاء

مرحله 4- ایجاد درگاه اینترنتی تولید محتوای رصدی، پایشی و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی

مرحله 5- تولید محتوای رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي به مدت یک سال از طریق شبکه ملی رصدگران و پایشگران کسب‌وکار دیجیتالی کشور به میزان حداقل متوسط ارائه 50 گزارش ماهیانه رصدی، پایشی و آینده‌نگرانه

 1. زمان‌بندی کلان پروژه:
عنوان 1 2 3 4
مرحله 1        
مرحله 2        
مرحله 3        
مرحله 4        
مرحله 5 نیز بستگی به نظر کارفرما برای زمان مسئولیت پیمانکار جهت تولید محتوا دارد. پیشنهاد زمان برای تولید محتوا در مرحله 5، یک سال است که با نظر کارفرما قابل کم و اضافه كردن است.
 1. بودجه پروژه:
 • تا پایان مرحله 4: 000/000/630 ریال
 • مرحله 5 به ازای هر ماه: 000/000/60 ریال
 1. ساختار پروژه
 2. ساختار شكست كار:
پروژه خروجی گام‌های اجرایی
تولید محتوای رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالی از طریق ایجاد رصدخانه ملی کسب‌وکار دیجیتالی کشور راهبردها و مدل جامع رصد تدوین راهبردها و مدل جامع رصد
    پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی
    تعیین اولویت‌های رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي
  درگاه اینترنتی تولید محتوای رصدی ایجاد درگاه اینترنتی تولید محتوای رصدی، پایشی و آینده‌پژوهی
  شبکه رصد گران و پایش گران تولید محتوای رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي
    ارائه گزارش‌های دوره‌ای پیرامون رصد و آینده‌نگری در این حوزه

خروجی‌ها:

 • راهبردها و مدل جامع رصد، پایش و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی

 • درگاه اینترنتی تولید محتوای رصدی، پایشی و آینده‌پژوهی کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی

 • شبکه رصد گران و پایش گران کسب‌وکار دیجیتالي در سطح ملی و بین‌المللی

  10- برنامه زمان­بندی:

تاریخ انتشار مطلب:
منبع:
بازدیدها: 690 نفر