سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری ایلامی ایران

استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری ایلامی ایران

استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری ایلامی ایران

تاریخ انتشار سند: 1397/02/27