سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09