بایگانی مرکز اسناد

 گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09