سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 گزارش وضع موجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و بررسی محدودیتهای تصدیگری و نظارت

گزارش وضع موجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و بررسی محدودیتهای تصدیگری و نظارت

گزارش وضع موجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و بررسی محدودیتهای تصدیگری و نظارت

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09