سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 سند مبانی تعاریف و طبقه بندی زیرساختهای فناوری اطلاعات

سند مبانی تعاریف و طبقه بندی زیرساختهای فناوری اطلاعات

سند مبانی تعاریف و طبقه بندی زیرساختهای فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09