سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 گزارش مدل توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

گزارش مدل توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

گزارش مدل توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09