سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09