بایگانی مرکز اسناد

 تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

تاریخ انتشار سند: 1395/03/09