سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 مطالعه مرور ادبیات برنامه ها و مدلهای ایران و جهان در حوزه سلامت الکترونیکی

مطالعه مرور ادبیات برنامه ها و مدلهای ایران و جهان در حوزه سلامت الکترونیکی

مطالعه مرور ادبیات برنامه ها و مدلهای ایران و جهان در حوزه سلامت الکترونیکی

تاریخ انتشار سند: 1395/03/16