سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 تدوين استاندارد فناوري اطلاعات

تدوين استاندارد فناوري اطلاعات

تدوين استاندارد فناوري اطلاعات

تاریخ انتشار سند: 1395/04/22