سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 مديريت فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي

مديريت فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي

مديريت فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي

تاریخ انتشار سند: 1395/04/22