سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال (جلد اول)

فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال (جلد اول)

فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال (جلد اول)

تاریخ انتشار سند: 1396/03/03