سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال (جلد دوّم)

فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال (جلد دوّم)

فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال (جلد دوّم)

تاریخ انتشار سند: 1396/03/03