سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 هنر آینده پژوهی کارآفرینان فاوا

هنر آینده پژوهی کارآفرینان فاوا

هنر آینده پژوهی کارآفرینان فاوا

تاریخ انتشار سند: 1396/03/03