سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 ITILمفاهیم بنیادی

ITILمفاهیم بنیادی

ITILمفاهیم بنیادی

تاریخ انتشار سند: 1396/03/03