سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 تأثیر فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات بر کیفیت زندگی کاري

تأثیر فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات بر کیفیت زندگی کاري

تأثیر فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات بر کیفیت زندگی کاري

تاریخ انتشار سند: 1396/03/03