سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی

service-picture

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات و امنیت آن

service-picture

تدوین مقررات و ضوابط فنی و استانداردهای فنی مورد نیاز در استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی

service-picture

تدوین مقررات و ضوابط و استانداردهای فنی موردنیاز در استقرار چارچوب و برنامه ملی معماری فناوری اطلاعات سازمانی و مدل های مرجع آن

service-picture

کدگذاری و شناسایی اشیا

service-picture

مدیریت و ساماندهی منابع عددی اینترنتی در کشور

service-picture

ثبت آدرس های اینترنتی

service-picture

رتبه بندی مراکز داده

service-picture

راهبری و ارایه خدمات مراکز داده

service-picture

مدیریت و راهبری مراکز داده دولت

service-picture

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات

service-picture

ارائه گواهی فعالیت آزمایشگاه در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات

service-picture

ارائه گواهی فعالیت در حوزه خدمات افتا

service-picture

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی شبکه