اخبار

مهندس محمد جواد جهرمی طی حکمی دکتر رسول سرائیان را به سمت معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و مهندس نصراله جهانگرد را به سمت معاون وزیر در فناوری و نوآوری منصوب کرد. ادامه خبر

توصیه های ارتقاء امنیت برای توزیع کنندگان برنامه های سامانه ها هوشمند

بررسی تطبیقی خدمات مرکز داده در بستر شبکه ملی اطلاعات و خدمات مراکز داده ای خارج از کشور

پیشخوان خدمات الکترونیکی پیشخوان خدمات الکترونیکی

رویدادها رویدادها

گالری گالری