مستندات سامانه شورای دستگاه های نظارتی مستندات سامانه شورای دستگاه های نظارتی

ردیف

عنوان

مبانی قانونی 
( مقررات )

مراکز ارائه فهرست

1

ارزيابي عملكرد-سطوح كاركنان و مديران

دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور به شماره 11942/200 تاريخ 22/5/1390

دفتر مديريت عملكرد

2

انتصابات

دستورالعمل انتصابات وزارت به شماره 1061/13 تاريخ 25/2/1385

دفتر مديريت عملكرد

3

نظارت بر استقرار و اجراي نظام مديريت عملكرد

مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري

دفتر مديريت عملكرد

4

ارزيابي عملكرد (سطح سازمان)

مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري

دفتر مديريت عملكرد

5

بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش رضايت مردم

قانون ارتقا نظام سلامت اداري و مقابله با فساد

دفتر مديريت عملكرد

6

بازرسي داخلي برنامه‌اي، موردي و ويژه

قانون ارتقا نظام سلامت اداري و مقابله با فساد

دفتر مديريت عملكرد

7

بازرسي و نظارت بر معاملات و مناقصات

قانون برگزاري مناقصات

دفتر مديريت عملكرد

8

رسيدگي و پاسخگويي به شكايات

نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات

دفتر مديريت عملكرد

9

رسيدگي و پاسخگويي به گزارشات نهادها و سازمان‌هاي نظارتي

قانون ديوان محاسبات

دفتر مديريت عملكرد

10

تدوين برنامه راهبردي و طرح جامع 5 ساله سازمان

سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه 4 و 5 توسعه كشور

مركز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات

11

گردآوري اطلاعات و آمار

شاخص‌هاي فاي بين‌المللي

مركز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات

12

تبليغات و فرهنگ‌سازي

قانون تبليغات وزارت ارشاد

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

13

چاپ و نشر

قانون مطبوعات

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

14

فعاليت‌هاي حقوقي سازمان

قوانين و مقررات حقوقي

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

15

نگهداري شبكه، سخت‌افزار و نرم‌افزار

اهداف و دستورالعمل‌هاي پروژه سازمان الكترونيكي

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

16

الكترونيكي نمودن سازمان

اهداف و دستورالعمل‌هاي پروژه سازمان الكترونيكي

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

17

سفرهاي خارج از كشور

آيين‌نامه سفرهاي خارجي كاركنان دولت

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

18

مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي صاحبان سهام

قانون مديريت خدمات كشوري

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

19

پذيرش و بررسي پيشنهادها

ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري

دفتر رييس سازمان، روابط عمومي و امور بين‌الملل

20

تعاملات دستگاهي، استاني، دانشگاهي و بين‌المللي

قانون برگزاري مناقصات

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

21

مديريت آدرس‌هاي عددي اينترنتي

آيين‌نامه ساماندهي آدرس‌هاي عددي اينترنتي

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

22

زيرسيستم‌هاي درگاه ايران

قوانين استانداردسازي وب

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

23

مركز متما

استانداردهاي مرتبط با ITU

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

24

ارزيابي صلاحيت متقاضيان دريافت پروانه فعاليت

سند افتا

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

25

ارزيابي محصولات

تفاهم‌نامه‌های مربوطه

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

26

پاسخگويي به رخدادهاي رايانه‌اي در مركز ماهر

استانداردهاي امنيت اطلاعات

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

27

گروه‌هاي مطالعاتي امنيت

مراجع بين‌المللي ITU

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

28

نظام استاندارها و دستورالعمل‌هاي فني در حوزه فا

مراجع بين‌المللي استاندارد

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

29

ارتقا

قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

30

استخدام

قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

31

انتقال

قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

32

خروج از خدمت

قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

33

تكميل اظهارنامه‌هاي مالياتي

قانون تجارت و قانون محاسبات عمومي

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

34

تكميل صورت‌هاي مالي جاري

قانون تجارت و قانون محاسبات عمومي

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

35

تكميل صورت‌هاي مالي طرح تملك

قانون تجارت و قانون محاسبات عمومي

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

36

پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل

قانون محاسبات عمومي و قانون ماليات‌هاي مستقيم

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

37

صدور چك

قانون محاسبات عمومي و قانون ماليات‌هاي مستقيم

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

38

نگهداري، اعلام وصول، تمديد، تقليل و آزادي ضمانت‌نامه

قانون محاسبات عمومي و قانون ماليات‌هاي مستقيم

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

39

مميزي اسناد و كنترل مالي اسناد هزينه‌اي

قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت خدمات كشوري

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

40

مميزي اسناد و كنترل مالي قراردادها

قانون محاسبات عمومي و قانون ماليات‌هاي مستقيم

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

فرایند کاری و زمان بندی در دیدارگاه ماده 3

ردیف

شرح خدمات

زمان بندی

1

ارزيابي عملكرد-سطوح كاركنان و مديران

سالانه

2

انتصابات

سالانه

3

نظارت بر استقرار و اجراي نظام مديريت عملكرد

سالانه

4

ارزيابي عملكرد (سطح سازمان)

سالانه

5

بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش رضايت مردم

سالانه

6

بازرسي داخلي برنامه‌اي، موردي و ويژه

سالانه

7

بازرسي و نظارت بر معاملات و مناقصات

سالانه

8

رسيدگي و پاسخگويي به شكايات

سالانه

9

رسيدگي و پاسخگويي به گزارشات نهادها و سازمان‌هاي نظارتي

سالانه

10

تدوين برنامه راهبردي و طرح جامع 5 ساله سازمان

سالانه

11

گردآوري اطلاعات و آمار

سالانه

12

تبليغات و فرهنگ‌سازي

سالانه

13

چاپ و نشر

سالانه

14

فعاليت‌هاي حقوقي سازمان

سالانه

15

نگهداري شبكه، سخت‌افزار و نرم‌افزار

سالانه

16

الكترونيكي نمودن سازمان

سالانه

17

سفرهاي خارج از كشور

سالانه

18

مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي صاحبان سهام

سالانه

19

پذيرش و بررسي پيشنهادها

سالانه

20

تعاملات دستگاهي، استاني، دانشگاهي و بين‌المللي

سالانه

21

مديريت آدرس‌هاي عددي اينترنتي

سالانه

22

زيرسيستم‌هاي درگاه ايران

سالانه

23

مركز متما

سالانه

24

ارزيابي صلاحيت متقاضيان دريافت پروانه فعاليت

سالانه

25

ارزيابي محصولات

سالانه

26

پاسخگويي به رخدادهاي رايانه‌اي در مركز ماهر

سالانه

27

گروه‌هاي مطالعاتي امنيت

سالانه

28

نظام استاندارها و دستورالعمل‌هاي فني در حوزه فا

سالانه

29

ارتقا

سالانه

30

استخدام

سالانه

31

انتقال

سالانه

32

خروج از خدمت

سالانه

33

تكميل اظهارنامه‌هاي مالياتي

سالانه

34

تكميل صورت‌هاي مالي جاري

سالانه

35

تكميل صورت‌هاي مالي طرح تملك

سالانه

36

پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل

سالانه

37

صدور چك

سالانه

38

نگهداري، اعلام وصول، تمديد، تقليل و آزادي ضمانت‌نامه

سالانه

39

مميزي اسناد و كنترل مالي اسناد هزينه‌اي

سالانه

40

مميزي اسناد و كنترل مالي قراردادها

سالانه

         مراحل مختلف اخذ مجوز و موافقت اصولی، مفاصا حساب، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی و...

ردیف

نوع خدمات ( مجوز )

نام خدمت

مراحل انجام کار

2

مفاصاحساب

مفاصا حساب

1-انجام مکاتبه با طرف دوم جهت اخذ شماره شعبه تأمین اجتماعی 
2- انجام مکاتبه با شعبه تأمین اجتماعی به منظور صدور و ارسال برگه   مفا صا حساب برابر ارزش ریالی مبلغ قرارداد  به همراه ارزش افزوده 
3- تحویل  برگه مفاصا حساب  صادره شده از سوی سازمان تامین اجتماعی 
4- ارائه اصل برگه مفا حساب به اداره کل امور مالی سازمان متبوع 
5- صدور چک توسط خزانه داری اداره کل امور مالی برابر بیمه های کسر شده از صورت وضعیت ها در طی اجرای قرارداد در وجه ذینفع ( طرف دوم قرارداد )

شرح وظایف دستگاه و واحدهای مربوط

ردیف

واحد

شرح وظیفه

مبنای قانونی وظیفه (اساسنامه )

1

مركز برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات  

ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياست‌ها، و برنامه‌هاي بلندمدت و میان‌مدت فناوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین‌شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

2

مركز برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات  

جمع‌آوري، اندازه‌گيري، تحليل و پيشنهاد ارتقا شاخص‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و كاهش شكاف ديجيتالي جهت تصويب توسط مراجع ذی‌صلاح.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

3

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

كمك به تأمین زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه كاربردهاي الكترونيكي و نرم‌افزارهاي متن‌باز.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

4

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

اجرا، توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات و بهره‌برداري از آن مبتني بر الزامات و نيازهاي خدمات فناوري اطلاعات كشور بر پايه منافع و امنيت ملي، توسعه كسب و كار و ارائه خدمات به مردم.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

5

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

اداره و راهبري ظرفيت‌هاي كشور جهت تأمین بستر و خدمات زيرساختي موردنیاز توسعه فناوري اطلاعات كشور.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

6

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

تأمین ظرفيت و سازوکارهای فني و حقوقي جهت مميزي و صدور گواهي تأييد فناوري‌ها، فرآيندها و تجهيزات فناوري اطلاعات (سخت‌افزار و نرم‌افزار و خدمات مربوط) توسط مراجع ذي‌ربط.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

7

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

به‌کارگیری سازوکارهای لازم و تلاش براي انتقال و بومي‌سازي فناوري‌ها و تجهيزات كليدي موردنیاز حوزه فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

8

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري از مراكز داده ملي اينترنتي به‌منظور ميزباني و حفظ داده‌هاي حساس دولتي.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

9

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

تهيه و پيشنهاد ضوابط موردنیاز و رتبه‌بندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

10

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات

مديريت، نظارت و ساماندهي خادم‌های دامنه ملي و آدرس‌هاي اينترنتي مورداستفاده در كشور.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

11

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات  

طراحي، به‌روزرسانی و اصلاح معماري فناوري اطلاعات كشور جهت تصويب در مراجع ذی‌صلاح.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

12

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات  

ساماندهي، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور به‌منظور كاهش وابستگي به شبكه جهاني اينترنت.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

13

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات  

مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه‌هاي ملي فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

14

معاونت سياستگزاري و اعتباربخشي فناوري اطلاعات

تهيه و پيشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معيارها، آئين‌نامه‌هاي لازم و استانداردهاي فني و تخصصي موردنیاز براي قلمرو فناوري اطلاعات جهت تصويب توسط مراجع ذي‌صلاح.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

15

معاونت سياستگزاري و اعتباربخشي فناوري اطلاعات

تهيه و تصويب دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز و رتبه‌بندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

16

معاونت سياستگزاري و اعتباربخشي فناوري اطلاعات

صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري به‌صورت مستقيم و غیرمستقیم براي ارائه هرگونه خدمات فناوري اطلاعات مشتمل بر شبكه‌هاي اختصاصي گسترده، مراكز توزيع داده و ارائه خدمات اينترنت، خدمات مبتني بر وب نظير موتور جستجو، رايانامه، كارت هوشمند، خدمات الكترونيكي دولت، رايانش ابري، مديريت امنيت اطلاعات، نرم‌افزارهاي متن‌باز، نرم‌افزارهاي داراي كاربري ملي و چگونگي جبران خسارت ناشي از عدم اجراي در چارچوب قوانين و مقررات

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

17

معاونت سياستگزاري و اعتباربخشي فناوري اطلاعات

نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌هاي صادرشده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف ازطريق اخطاريه يا لغو موقت و دائم امتيازها و پروانه‌هاي بهره‌برداري در حوزه فناوري اطلاعات برابر شرايط مذكور در پروانه‌هاي صادره در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

18

معاونت سياستگزاري و اعتباربخشي فناوري اطلاعات و معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

تدوين استانداردها و ضوابط و نظام‌هاي كنترل كيفي و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط و تائيد نمونه تجهيزات مورداستفاده در حوزه فناوري اطلاعات در كشور.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

19

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات، معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، معاونت دولت الكترونيكي

عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه‌هاي تخصصي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب وظايف سازمان و يا به نمايندگي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

20

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي فيلترينگ و نظارت بر اجراي صحيح آن در چارچوب سياست‌هاي مربوط.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

21

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

تهيه، تدوين و هماهنگي برنامه‌هاي امنيتي و مديريت مخاطرات در حوزه فناوري اطلاعات در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌الملل.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

22

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

مديريت، نظارت و ساماندهي مراكز فوريت‌هاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات كشور.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

23

معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

راه‌‌اندازي ساختار مديريتي امنيت پدافند غيرعامل به‌منظور اجراي طرح ساماندهي و راهبري امنيت، ايمني و پايداري حوزه فناوري اطلاعات كشور در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

24

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فناوري، انتقال دانش فني، حمايت از توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف سازمان.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

25

دفتر رييس سازمان، روايط عمومي و امور بين‌الملل

پيگيري مصوبات هیئت‌وزیران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

26

گروه حقوقي

رفع اختلاف در حوزه فناوري اطلاعات بين طرف‌هاي دعوي در موارد غيرقضايي.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

27

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات، معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، معاونت دولت الكترونيكي

ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

28

معاونت توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات، معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، معاونت دولت الكترونيكي

ايجاد، مديريت، توسعه و اجراي پروژه‌هاي حوزه فناوري اطلاعات به‌خصوص در مناطق محروم كه بخش خصوصي تمايل به سرمايه‌گذاري ندارد.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

29

معاونت دولت الكترونيكي

حمايت مستقيم و يا غیرمستقیم از توسعه زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك و خدمات عمومي الكترونيكي نظير پايگاه اطلاعات هويتي و زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

30

كليه حوزه‌های سازمان

حمايت از طرح‌ها و ظرفيت‌هاي پژوهشي توسعه فناوري اطلاعات كشور.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

31

كليه حوزه‌های سازمان

حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي در حوزه توسعه فناوري‌هاي بومي و هم‌چنين خدمات فني در حوزه فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

32

كليه حوزه‌هاي سازمان

مبادرت به انجام هرگونه فعاليتي كه منطبق با هدف سازمان باشند.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

33

كليه حوزه‌های سازمان

اجراي فعاليت‌هاي مربوط به كارگزاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده 7  اساسنامه سازمان به شماره230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

محاسبات مربوط به مالیات‌ها ، عوارض و حقوق دولت

ردیف

فهرست

مبنای قانونی

مرجع تصمیم‌گیری

1

كسر 3% ماليات مستقيم سال 91

ماده 104 قانون مالیات‌های مستقيم

رييس سازمان و هيئت عامل براساس مصوب مجلس شوراي اسلامي

2

نرخ ماليات ارزش افزوده سال 91 (2.9%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

3

نرخ عوارض ارزش افزوده سال 91 (2.1%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

4

نرخ ماليات ارزش افزوده سال 92 (3.6%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

5

نرخ عوارض ارزش افزوده سال 92 (2.4%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

6

نرخ ماليات ارزش افزوده سال 93 (4.3%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

7

نرخ عوارض ارزش افزوده سال 93 (2.7%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

8

نرخ سلامت سال 93 (1%)

تبصره 2ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

رييس سازمان و هيئت عامل

مأموریت‌ها

ردیف

فهرست مأموریت‌ها

مبنای قانونی

1

مديريت، حمايت و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار، بالا بردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن در كشور

ماده 2 اساسنامه سازمان به شماره 230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

2

مديريت و نظارت بر يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن

ماده 2 اساسنامه سازمان به شماره 230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

3

هدايت بخش فناوري اطلاعات كشور به‌عنوان كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور

ماده 2 اساسنامه سازمان به شماره 230246/ت40675ه تاريخ 10/12/87

 

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

دانلود متن کامل قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

 

ردیف

عنوان پژوهش و تحقیقات

شماره قرارداد

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

تاریخ انتشار

مبلغ (میلیون ریال)

مجری

پیشرفت فیزیکی %

پیشرفت مالی %

پیشرفت برنامه ای %

1

خدمات مشاوره‌ای در پروژه ارایه طرح جامع (پرتال) واحد دولت الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات 1573/1 1392/12/03 1393/06/02 انجام نگرفته است 354 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 0 0 100

2

خدمات مشاوره در پروژه طرح جامع مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعا 1573/2 1392/12/03 1393/06/02 انجام نگرفته است 645 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 0 0 100

3

خدمات مشاوره‌ای در پروژه طرح کلان کاربردهای شبکه ملی اطلاعات و کلیه RFPهای مربوطه 1573/3 1392/12/03 1393/06/02 انجام نگرفته است 38 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 0 0 100