مدیر و اعضای هیئات مدیره مدیر و اعضای هیئات مدیره

 • سمت : رئيس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • تلفن : 88498396
 • فکس : 88498395
 • پست الکترونیکی : ---
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498406
 • فکس : 88498376
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498405
 • فکس : 88498405
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498406
 • فکس : 88498376
 • پست الکترونیکی :
 • سمت : عضو هيأت عامل
 • تلفن : 88498405
 • فکس : 88498375
 • پست الکترونیکی :