سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

تغییر آدرس اینترنتی مورد ارزیابی در پایگاه دانش سازمان ملل

تاریخ خبر: 02 مهر 1396

با پیگیری های به عمل آمده، آدرس اینترنتی سایت مرجع خدمات ایران در پایگاه دانش دولت الکترونیکی سازمان ملل اصلاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از برنامه های سازمان ملل ، ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی کشورها است که در بازه زمانی دوساله صورت گرفته و منجر به رتبه بندی اقدام های انجام شده در این حوزه می شود.

بر همین اساس نیز نشانی اینترنتی کشورها در پایگاه دانش دولت الکترونیکی سازمان ملل به آدرس https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Resources/Country-URLs درج شده که متاسفانه پیش از این منبع این ارزیابی برای ایران، سایت president.ir بوده که تنها یک سایت اطلاع رسانی بوده و نمی توانست نمایانگر فعالیت های گسترده در حوزه خدمات الکترونیکی ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های کشور باشد.

با توجه به نزدیک بودن زمان ارزیابی دوباره کشورها در حوزه دولت الکترونیکی و با پیگیری های سازمان فناوری اطلاعات ایران، درگاه ملی خدمات هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir جایگزین سایت قبلی در منابع بین المللی سازمان ملل شد که می تواند نقش مهمی در نتیجه ارزیابی های آینده داشته باشد.

تصاویر خبر