سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

سامانه کارپوشه ملي ایرانیان افتتاح شد

تاریخ خبر: 11 مرداد 1396

سـامانه كارپوشـه ملـي ايرانيان با همكاري مشـترك سـازمان فناوري اطلاعات ايران، شـركت پسـت جمهـوري اسلامي ايـران و دسـتگاههاي اجرايـي و نهادهـاي عمومـي طراحـي، پياده سـازي و بهـره بـرداري شد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران  سـامانه کارپوشـه ملـی ایرانیـان در راستاي دسترسي آزاد به اطلاعات و با هدف  ارسـال الکترونیکی بلا واسطه  اعلان های رسـمی دسـتگاه هـای اجرایی کشـور بـه آحـاد مـردم و موسسـات حقوقی کـه متقاضی دریافـت خدمات دولتی و عمومی هسـتند ايجاد شده است . در ايـن سـامانه هـر یـک از مـردم یـا کسـب وکارها، داراي کارپوشـه هاي الکترونیکـي واحد تحت عنـوان "ايران پوشـه" بوده و کلیـه اقلام تحویـل گرفتنـی الکترونیکـي خود شـامل اعلان هـا و ابلاغيه هاي دولتی و عمومـي را از تمام دسـتگاههای اجرایـی و نهادهـاي عمومـي به صـورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

ارایه خدمات درخواستی آحاد مردم در كوتاهترين زمان ممكن ،افزايش كيفيت ارائه خدمات دولت الكترونيكي ،افزايش آگاهي و سواد اطلاعاتي  كاربر از مقررات و مقتضيات فرآیندهای دستگاههاي دولتي ، فراهم کردن بستر ارتباطی بی واسطه دولت با اشخاص حقيقي و حقوقي ،ایجاد یک کارپوشه شخصی مجتمع و واحد جهت اعلان ها  و ابلاغيه هاي  دولتی و عمومي مورد تقاضا و همچنين ارایه ااطلاعات از سوی دولت به مردم به صورت یکپارچه از مهمترين اهداف سامانه كارپوشه ايرانيان است .

این مصوبه فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت اعلام شده و به گفته مسوولان، در این طرح، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آن‌ها را انجام دهند.

این بستر واحد و تجمیع شده صرفه جویی بسیار زیادی را در جهت حذف هزینه های سربار دستگاه‌ها جهت ارسال اعلان و ابلاغیه ها و همچنین کاهش ترافیک تبادل و گردش اطلاعات مورد نیاز از شبکه داخلی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی را در بردارد.

از دیگر ویژگیهای بر جسته این بستر می توان به کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع و تجمیع تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص در سامانه ای واحد اشاره کرد.

تصاویر خبر