سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

كم كاري دستگاه هاي اجرايي در اشتراك گذاري خدمات دولت الكترونيكی

تاریخ خبر: 29 آذر 1395

رئيس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي گفت: اشتراك گذاري پايگاهه اي داده دستگاه هاي دولتي آنطور كه انتظار مي رود نبوده و دستگاه هاي مختلف هنوز همكاري مناسبي در مورد شبكه ملي اطلاعات و دولت الكترونيك ندارند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، رمضانعلي سبحاني فر در بازديد از اين نمايشگاه و سالن دولت الكترونيك، دستاوردهاي دولت در اين بخش را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اگرچه براساس برنامه پنجم توسعه بايد در حوزه فناوري اطلاعات به رشد قابل توجهي مي رسيديم اما متاسفانه به دليل برخي موانع در دولت قبل، انطور كه بايد اين عملكرد مثبت نبوده است.

وي گفت: در دولت يازدهم توجه نسبتا ويژه اي به اين بخش شده و با همكاري مجلس اعتبارات خوبي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات منظور شده است كه زمينه اقدامات مثبت براي اين بخش را رقم خواهد زد.

سبحاني فر بو اشاره به تحقق شبكه ملي اطلاعات با توجه به اهداف برنامه پنجم و نيز توجه مقام معظم رهبري به اين پروژه ملي تاكيد كرد: بستر خوبي در اين زمينه ايجاد شده تا دستگاهها پايگاه هاي داده خود را به اشتراك بگذارند اما به نظر مي رسد دستگاههاي اجرايي همكاري مناسبي نداشته اند و خروجي اين طرح براي مردم ملموس نيست.

وي خاطرنشان كرد: نيازمند شتاب بيشتري از سوي دستگاه ها در اين زمينه هستيم.از سوي ديگر بروكراسي موجود در دستگاههاو نبود سيستم يكپارچه باعث ايجاد مشكلات براي خدمت دهي مردم شده است كه انتظار مي رود با هماهنگي دستگاه ها روي شبكه ملي اطلاعات و اجراي دولت الكترونيك اين مشكلات براي مردم رفع شود.

تصاویر خبر