خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

درگاه شناسنامه خدمت

پایش شاخص های زیر ساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کد : 13061712000

مدیریت و راهبری فنی و تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی

کد : 13061709000

تدوین استاندارد ها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات

کد : 13061400000

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات و امنیت آن

تدوین مقررات و ضوابط فنی و استانداردهای فنی مورد نیاز در استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی

تدوین مقررات و ضوابط و استانداردهای فنی موردنیاز در استقرار چارچوب و برنامه ملی معماری فناوری اطلاعات سازمانی و مدل های مرجع آن

فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه

کد : 13091710000

تامین خدمات در سکوی دولت همراه

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

فراهم کردن و توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد به اطلاعات

کد : 13091713000

ایجاد بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات

کد : 13061401000

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

کد : 13061711000

ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا

کد : 13061714000

تامین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان

کد : 13091716000

مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

کد : 13061402000

مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات

کد : 13061717000

کدگذاری و شناسایی اشیا

مدیریت و ساماندهی منابع عددی اینترنتی در کشور

ثبت آدرس های اینترنتی

مدیریت و راهبری فنی مراکز داده دولت

کد : 13061715000

رتبه بندی مراکز داده

راهبری و ارایه خدمات مراکز داده

مدیریت و راهبری مراکز داده دولت

صدور گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه های آزمایشگاه, محصولات و خدمات

کد : 13061401000

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات

ارائه گواهی فعالیت آزمایشگاه در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات

ارائه گواهی فعالیت در حوزه خدمات افتا

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی شبکه

رسیدگی و پاسخگویی به آسیب پذیری ها و حوادث در فضای تولیدو تبادل اطلاعات

کد: 13061711000