مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
96/6 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6 1396/08/14
96/5 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/5 1396/08/14
96/7 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7 1396/08/13
- فراخوان فنی فراخوان تأسیس و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی 1396/04/31
96/2 فراخوان فنی آگهي تجدید فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2) 1396/04/04
95/8 فراخوان فنی آگهي تجديد فراخوان عمومی مشاوره طراحي نرم افزار جامع خدمات و محصولات افتا (شماره 95/8) 1396/03/23
96/2 فراخوان فنی آگهي فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2) 1396/03/17
- فراخوان فنی آگهي فراخوان عمومي شناسايي تولیدکنندگان داخلي مديريت و مانيتورينگ شبكه و ديتاسنتر (NOC) 1396/03/03
95/8 فراخوان فنی آگهي فراخوان عمومی مشاوره طراحی نرم افزار جامع خدمات ومحصولات افتا (شماره 8/95) 1396/02/18
- فراخوان عمومی ارزیابی نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ممیزی مرکز داده 1396/02/16