سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

سرويس و نگهداري تأسيسات الكتريكي ، مكانيكي و تعميرات ساختماني ساختمان‌هاي مركزي، شماره1 و 2، انبارها و ساختمان‌هاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران

  • مناقصه‌گزار :شرکت فناوری اطلاعات
  • کد :94/32
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1394/12/16 - Sunday, February 6, 2016
  • تاریخ شروع :1394/12/17
  • عنوان آگهی :سرويس و نگهداري تأسيسات الكتريكي ، مكانيكي و تعميرات ساختماني ساختمان‌هاي مركزي، شماره1 و 2، انبارها و ساختمان‌هاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران
شرح آگهی
سرويس و نگهداري تأسيسات الكتريكي ، مكانيكي و تعميرات ساختماني ساختمان‌هاي مركزي، شماره1 و 2، انبارها و ساختمان‌هاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران
1394/12/16