مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله اي با ارزيابي ساده 95/11 - سرويس و نگهداري تاسيسات الكترونيكي ،مكانيكي و تعميرات ساختماني ،آسانسور و تلفنخانه ساختمان هاي مركزي ،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/11
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه :
    1395/09/17 - Wednesday, November 7, 2016
  • تاریخ شروع :1395/09/17
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله اي با ارزيابي ساده 95/11 - سرويس و نگهداري تاسيسات الكترونيكي ،مكانيكي و تعميرات ساختماني ،آسانسور و تلفنخانه ساختمان هاي مركزي ،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

 

رونامه عصر ايرانيان 

تاريخ انتشار 

95/9/17- 95/9/20- 95/9/21

1395/09/17