تجدید مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات مناقصه

99/10
فراخوان
فنی
1400/02/12
روزان
فراخوان عمومی
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک)
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک)
5
1
-
1400/03/04