سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی، آسانسورها و مراکز تلفنخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران


اطلاعات مناقصه

99/6
فراخوان
فنی
1399/10/10
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-