تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی)


اطلاعات مناقصه

99/07
فراخوان
عمومی
1399/12/18
فراخوان عمومی
فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی)
-
7
3
-
1400/01/18