تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای


اطلاعات مناقصه

99/7
فراخوان
فنی
1399/12/18
فراخوان عمومی
فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی)
-
0
3
-
-