مناقصه عمومی بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم‌های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات مناقصه

99/12
فراخوان
فنی
1399/11/15
فراخوان عمومی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک)
-
0
3
-
-