سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

نشریه شماره یک دولت الکترونیک

نشریه شماره یک دولت الکترونیک

تاریخ انتشار :
1396/04/31
فایل pdf دانلود