سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

قانون رسيدگي به تخلفات اداری

قانون رسيدگي به تخلفات اداری

تاریخ انتشار :
1397/02/16
فایل pdf دانلود

قانون مناقصات

قانون مناقصات

تاریخ انتشار :
1397/02/16
فایل pdf دانلود

قانون دسترسی به انتشار آزاد

قانون دسترسی به انتشارآزاد

تاریخ انتشار :
1388/05/31
فایل pdf دانلود

قانون جرايم رايانه ای

قانون جرايم رايانه ای

تاریخ انتشار :
1388/03/05
فایل pdf دانلود

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

تاریخ انتشار :
1386/07/08
فایل pdf دانلود

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی

تاریخ انتشار :
1366/06/10
فایل pdf دانلود