نتایج: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع(تاییدیه فنی نرم افزار )

محاسبه بر اساس فیلتر مقدار