نتایج: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع(اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات)

رضایت از خدمت دریافت شده(احراز اصالت نرم افزار )