نتایج: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع(احراز اصالت و سلامت نرم افزار )

رضایت از خدمت دریافت شده(احراز اصالت نرم افزار )