نتایج: 28- پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع(وام وجوه اداره شده)