نتایج: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع(کارپوشه ملی ایرانیان)

احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت

سطح رضایت از ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف

سطح رضایت از میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت

سطح رضایت از تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"

سطح رضایت از تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

سطح رضایت از دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

سطح رضایت از راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها

سطح رضایت از نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

سطح استفاده شما از خدمات کارپوشه ملی ایرانیان به چه میزان می باشد؟

تحصیلات

احساس رضایت از خدمت دریافت شده