گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)

سامانه ایران نوآفرین با چشم انداز تبدیل‌شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور ...

گزارش وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیک (اسفند 99)

گزارش پیش رو آخرین وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیکی در 4زمینه گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک...

گزارش عملکرد معاونت سیاست گذاری(نسخه قابل انتشار عموم)

در این مستند خلاصه ای از عملکرد معاونت سیاست گذاری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعا...