مرکز دانش

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت محتوی/پرتال

مرکز افتا با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات این سند را بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 1R4.V3 15408 ISO/IRISI در راستای این هدف تهیه نموده است. این پروفایل حفاظتی، به بیان الزامات سامانه های مدیریت محتوی/پرتال میپردازد

مشاهده

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات

این سند معرفیکنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات است تا تولیدکنندگان این محصول بتوانند بر مبنای این سند کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه دهند.

مشاهده

مستند پروفایل حفاظتی دیواره آتش

این سند معرفی کنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای دیواره آتش است؛ تا تولیدکنندگان محصولات دیواره آتش بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ نموده و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه نمایند

مشاهده

پروفایل حفاظتی برنامه کاربردی

این پروفایل حفاظتی، به بیان الزامات برنامه کاربردی میپردازد. این سند بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 15408 ISO/IRISI1R4.V3 تهیه گردیده است.

مشاهده

پروفایل حفاظتی ایمیل کلاینت

این پروفایل حفاظتی بسته الحاقی نرم‌افزارهای کاربردی و ارائه‌دهنده مجموعه پایه الزامات کارکرد امنیتی برای ایمیل کلاینت بوده و بدون توجه به پلتفرم مورد استفاده، روی هر سیستم عامل قابل اجراست.

مشاهده

پروفایل حفاظتی برنامه های کاربردی تحت وب

مرکز افتا با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات این سند را بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 1R4.V3 15408 ISO/IRISI در راستای این هدف تهیه نموده است. این پروفایل حفاظتی، به بیان الزامات برنامه کاربردی تحت شبکه میپردازد.

مشاهده

پروفایل حفاظتی تجهیزات شبکه

ین سند معرفی کنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای تجهیزات شبکه است تا تولیدکنندگان محصوالت تجهیزات شبکه بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کرده و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه کنند.

مشاهده

پروفایل حفاظت مشترک رمزنگاری کل درایو- موتور رمزنگاری

این سند پروفایل حفاظتی مشترک معیار مشترک را معرفی میکند تا از این طریق الزامات کارکرد امنیتی (SAR )رمزنگاری کل درایو 5 موتور رمزنگاری (EE FDE )را ارائه نماید.

مشاهده

پروفایل حفاظتی سیستم های عامل همه منظوره

دامنه کاربرد این پروفایل حفاظتی (PP ) برای توصیف قابلیت کارکردی امنیتی سیستم عامل ها از دیدگاه معیار مشترک (CC ) و تعریف الزامات کارکردی و تضمین برای چنین محصولاتی میباشد

مشاهده

پروفایل حفاظتی یکسو کننده جریان داده

مرکز افتا با مشارکت سازمان فناوری اطالعات این سند را بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 1R4.V3 15408 ISO/IRISI در راستای این هدف تهیه کرده است. این پروفایل حفاظتی به بیان الزامات یکسو کننده جریان داده که هیچگونه کنسول مدیریتی ندارد

مشاهده

پروفایل حفاظتی هانی پات

این پروفایل حفاظتی، حداقل الزامات امنیتی برای هدف ارزیابی (مدیریت متمرکز هانی پاتهای با تعامل کم) مشخص می نماید. بیان این الزامات برای توسعه‌دهندگان محصولات این مزیت را خواهد داشت تا راهکارهایی را که در این سند برای برآورده کردن الزامات ارائه شده‌ان

مشاهده

پروفایل حفاظتی گذرنامه الکترونیکی

در این سند الزامات امنیتی پروفایل حفاظتی گذرنامه الکترونیک که یک سند مسافرتی قابل خواندن توسط ماشین(MRTD )بارگذاری شده بر روی تراشه ی 2 مدار مجتمع(IC )همراه با ملزومات آن است تبیین میشود.

مشاهده

پروفایل حفاظتی WAF

این سند معرفی کننده‌ی الزامات کارکرد امنیتی برای دیواره آتش برنامه‌های کاربردی تحت وب است؛ تا تولیدکنندگان محصوالت دیواره آتش برنامه‌های کاربردی تحت وب بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائ

مشاهده

پروفایل حفاظتی سیستم جلوگیری از نفوذ

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای سیستم جلوگیری از نفوذ میباشد تا تولیدکنندگان این محصولات بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند.

مشاهده

پروفایل حفاظتی نرم افزار کاربردی برای سرورهای احراز هویت

این بسته الحاقی الزامات امنیتی را برای سرور احراز هویت تشریح میکند و برای ارائه مجموعه حداقلی از الزامات برای کاهش تهدیدات معین و تعریف شده در نظر گرفته شده است.

مشاهده

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت امنیت سازمانی

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای سامانه مدیریت امنیت سازمانی میباشد تا تولیدکنندگان این محصولات بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند

مشاهده

پروفایل حفاظتی رمزنگاری کل درایو- اکتساب مجوز

این سند پروفایل حفاظتی مشترک معیار مشترک را معرفی میکند تا از این طریق الزامات کارکرد امنیتی(SFR )و الزامات تضمین امنیتی (AA-FDE ) رمزگذاری کل درایو - اکتساب مجوز را ارائه نماید

مشاهده

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت رخداد و حوادث امنیتی

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای سامانه مدیریت رخداد و حوادث امنیتی میباشد تا تولیدکنندگان این سامانه ها بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لح

مشاهده

پروفایل حفاظتی تجهیزات شبکه بیسیم

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای تجهیزات شبکه بیسیم میباشد تا تولیدکنندگان این محصولات بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند.

مشاهده

پروفایل حفاظتی کلاینت بیسیم

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده ی الزامات کارکرد امنیتی برای کلاینت بیسیم است تا تولیدکنندگان این دسته از محصوالت بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند

مشاهده

پروفایل حفاظتی مسیریاب

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای مسیریابها میباشد تا تولیدکنندگان مسیریابها بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ نموده و همچنین سن

مشاهده

پروفایل حفاظتی سوئیچ KVM

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای سوئیچهای KVM میباشد تا تولیدکنندگان این سوئیچها بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند

مشاهده

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت دسترسی خاص

این سند معرفی کنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای محصولات سامانۀ مدیریت دسترسی خاص )PAM) است؛ تا تولیدکنندگان این نوع محصوالت بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ نموده و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه نمایند.

مشاهده

پروفایل حفاظتی آنتی ویروس

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای آنتی ویروس میباشد تا تولیدکنندگان آنتی ویروسها بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند.

مشاهده

پیوست فنی مراکز داده

در این مستند انتظارات سازمان فناوری اطلاعات از مرکز داده در استقرار و ارائه خدمات براساس قوانین و مقررات مرتبط بویژه سیاست ها و الزامات شبکه ملی اطلاعات(عرضه انواع محتوا و خدمات امن با تعرفه رقابتی) اورده شده است. .

مشاهده

پروفایل حفاظتی تشخیص نفوذ

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای سیستمهای تشخیص نفوذ میباشد تا تولیدکنندگان این سیستمها بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند

مشاهده

پیوست زیست محیطی مراکز داده

این مستند، در راستای اعلام تکالیف و مسئولیتهای آثار زیست محیطی استقرار و ارائه خدمات مرکز داده منتشر شده است.

مشاهده

پروفایل حفاظتی VPN Gateway

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای GateWay VPN میباشد تا تولیدکنندگان این دسته از محصوالت بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند

مشاهده

پیوست امنیتی و حقوقی مرکز داده

این مستند در راستای اعلام تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و همچنین رعایت الزامات و راهکارهای امنیتی در استقرار و ارائه خدمات مرکز داده ، منتشر شده است.

مشاهده

پروفایل حفاظتی برای کنترل کننده محدوده نشست

این بسته الحاقی الزامات امنیتی کنترلکننده محدوده نشست(SBC )و نیز مجموعه ای از حداقل الزامات پایه موردنظر جهت کاهش تهدیدات تعریف شده را فراهم می آورد.

مشاهده

پروفایل حفاظتی VPN Client

این سند توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده است که معرفی کننده الزامات کارکرد امنیتی برای client VPN میباشد تا تولیدکنندگان این دسته از محصولات بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند.

مشاهده

تعهدنامه شخص حقوقی

تعهدنامه محصولات خارجی وارداتی (شخص حقوقی)

مشاهده

فرم مشخصات مرکز داده

مشاهده

ضوابط رتبه بندی مراکز داده

در این مستند راهنماهایی جهت روند ممیزی، استانداردهای مرجع ممیزی، جدول تطبیقی رتبه‌بندی، نحوه رتبه‌بندی، و تسهیلات حمایتی مراکز داده گرداوری شده است.

مشاهده