ایجاد و توسعه زیر ساخت دسترسی آزاد به اطلاعات

کد :13091713000

تمامی افراد حقیقی و حقوقی از طریق این سامانه قادر خواهند بود تا از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت نمایند. درخواست انها به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات کمک می نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: آحاد مردم کشور
نحوه آغاز خدمت: رایگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: با توجه به مدت زمان پاسخگویی هر دستگاه این مقدار متغیر است.
هزینه خدمت و شیوه واریز هزینه: رایگان
مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم های ثبت نام در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

فرآیندها


پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


صفحات مرتبط