سازمان فناوری اطلاعات ایران

راهبری شبکه ملی اطلاعات

کد :13061717000


مدیریت منابع عددی اینترنتی در کشور

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B ) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G )
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین:
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان:
متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

دریافت شناسنامه

سوالات متداول