تخصیص نشانی های عددی کشور

کد :13061717100

مدیریت و راهبری شبکه ملی اطالعات

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین:

سوالات متداول

صفحات مرتبط