مدیران سایتمسئول فنی پرتال

خانم مهندس رمضانی محمدی

تلفن: 88115752

پست الکترونیکی:

 

مسئول فنی پرتال

آقای مهندس محمد مازندرانی

تلفن: 88114375

پست الکترونیکی:

 

مدیریت محتوا

مریم قربانی

تلفن: 88115810

پست الکترونیکی:

مدیران سایت