مدیران سایتمدیر فنی

 مهندس رمضانی محمدی

تلفن: 88115752

پست الکترونیکی:

 

پشتیبانی

مهندس محمد مازندرانی

تلفن: 88114375

پست الکترونیکی:

 

مدیریت محتوا

پریسا خسروداد

تلفن: 88115689

پست الکترونیکی: Khosrodad@ito.gov.ir

مدیران سایت