سازمان فناوری اطلاعات ایران

شرح وظایف

* برنامه ریزی و ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت امکان مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی، روزآمدی و همگرا نمودن فعالیتهای حوزه فناوری اطالعات و کاربردهای الکترونیکی کشور . مطالعه ، برنامه ریزی ، تصمیم سازی و ارائه پیشنهادات در جهت تدوین و بازنگری نظام جامع فناوری اطلاعات ، تدوین و بازنگری برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و بهبود سیاستهای راهبردی بخش فناوری اطالعات در سطح ملی و سازمانی در جهت فراگیر نمودن کاربردهای فناوری اطالعات در کشور .

* تحقیق و بررسی در خصوص شناسایی و معرفی زمینه های شغلی جدید در حوزه فناوری اطالعات، شناسایی منابع و گرایشات بازارهای داخلی و خارجی در این حوزه و ایجاد سازوکارهای الزم و تالش در جهت انتقال و بومی سازی فناوری ها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات.
مطالعه و بررسی سیاست ها، خط مشی ها و اهداف کشور در حوزه فناوری اطالعات و اعمال آن ها در قالب برنامه های راهبردی، جامع ،تفصیلی و عملیاتی(سالیانه) سازمان.

* تدوین و بازنگری نظام پایش و اندازگیری پروژه ها و شاخصهای کالن توسعه ای فناوری اطالعات کشور از منظر اهداف ملی و بین المللی حوزه فاوا و براساس آخرین تغییرات در اسناد فرادستی حوزه فاوای کشور و نهادهای مرجع بین المللی حوزه فاوا نظیر ITU و آنکتاد و ...... و انعکاس به مراجع ذیصالح .
نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، پشتیبانی و تدوین شاخص های مورد نیاز در خصوص تدوین برنامه های مطالعاتی و پژوهشی فناوری اطالعات ، بسته های اجرایی ، برآورد اعتبارات مورد نیاز ، پایش ، ارزیابی و کنترل طرح‌ها و پروژه های ملی و سازمانی در مسیر دستیابی به اهداف بخش فناوری اطالعات در چشم انداز 02 ساله و برنامه های میان مدت 5 ساله کشوری.

* ایجاد سیستم انگیزشی مبتنی بر ارزش آفرینی، شناسایی و تعیین آموزش های موردنیاز در جهت ارتقاء مسیر شغلی مدیران و کارشناسان و برقراری ارتباطات موثر دوطرفه در سازمان با بهره گیری از مدل کارت امتیازی متوازن.

* جمع آوری، تجزیه، تحلیل و استخراج اطالعات و آمار عملکردی داخلی، بخشی و فرابخشی حوزه فناوری اطلاعات و ارائه به مراجع ذیصالح.

* تحقیق و بررسی مداوم به منظور بهبود روش ها و فرآیندهای جمع آوری، تجزیه، تحلیل و استخراج آمار و اطلاعات و تهیه و تنظیم طرح‌ها، سیستم‌ها و نظامات مختلف آماری به منظور تأمین نیازهای اطالعاتی سازمان در‌ زمینه‌های مختلف آماری.

* تدوین ساز و کارها و تامین ظرفیت های فنی و حقوقی در جهت جمع آوری آمارها و اطالعات حوزه فناوری اطلاعات و همچنین امکان ممیزی پروژه های فناوری اطالعات در کشور.

* انجام امور مرتبط با تهیه ، تصویب و مبادله موافقتنامه ها ی جاری و سرمایه ای و تلفیق برنامه با بودجه جاری و سرمایه‌ای.

* بررسی و انطباق سفارشات درخواستی حوزه های وظیفه ای سازمان با برنامه های عملیاتی و راهبردی و نیز انطباق با حوزه های 9 گانه استاندارد PMBOK و درج آنها در فرآیند 5 گانه هر حوزه(در راستای صدور مجوز اجرای پروژه).

* مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطالعات ملی و سازمانی و ارائه گزارش های دوره ای به مراجع ذیصالح . مدیریت و سازمان دهی سرمایه های دانشی سازمان به منظور ارزش آفرینی در حوزه فا با استقرار سامانه مدیریت دانش در جهت سازماندهی ، جمع آوری و آرشیو مستندات، نتایج و دستاوردهای بدست آمده ، روش کار، تکنولوژی های فنی بکار رفته و مشکالت و محدودیت‌های اتفاق افتاده در پروژه های در دست اقدام.

اخبار معاونت

دفاتر زیر مجموعه